Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2009

9. 7. 2010

Výroční zpráva za rok 2009

 

pro shromáždění Společenství vlastníků bytového domu Brno, Krušinova 140/1

 

 

1)    Vyúčtování provozních nákladů v roce 2009

 

        Byla provedena přestavba naší společné televizní antény pro příjem digitálního vysílání  

       (včetně instalace tří zesilovačů) externí fy Drábek Brno v ceně 10 200,- Kč.

 

2)    Z fondu údržby bylo hrazeno:

 

-          dokončení opravy štítové zdi domu č. 24 (zapůjčeno lešení a zakoupena fasádní barva

      v částce 2 519,- Kč)

-          byla provedena oprava zídky u popelnic včetně zakoupení materiálu v částce 1 500,- Kč

-          bylo provedeno přeladění zesilovačů televizní antény fy Drábek Brno v částce 750,- Kč

-          bylo provedeno nastavení a seřízení bytových seto boxů p. Lokajem v celkové částce 400,- Kč, v současné době je možno naší anténou přijímat jak anagolově tak digitálně, po skončení analogového vysílání bude třeba pro příjem digitálního vysílání zakoupit a instalovat pro starší televizory setobox.

 

3)    Postupné snižování provozních nákladů a to:

 

-          Provozní náklady pro společnou elektřinu (venkovní osvětlení, společnou televizní anté-na) i přes zvyšování ceny elektrického proudu byla:

                        - v roce 2009 ………….  9 124,30 Kč 

                        - v roce 2008 ………….  9 769,10 Kč

                        -  v roce 2007 …………13 333,70 Kč

-          Procentuální ztráta vody (rozdíl údaje hlavního vodoměru a součtu 24-ti bytových vodo-  

měrů činila: -  v roce 2009 …….  7,6 %

                    -  v roce 2008  …….  8, 93%

                    -  v roce 2007  …….10, 86 %  (po zabudování zpětné klapky za hlavním  vodoměrem dne 9.7.2007)

                    -   v roce 2006 …….  21,6 %

Tím je prokazováno postupné snižování spotřeby pro společnou elektřinu a vodu.

 

4)    Informace k vyúčtování nákladů roku 2009

 

Mezi hlavní sledované náklady patří

-     Pojištění domu Krušinova 140/1,pojistná smlouva č. 7907401710

s úhradou dne 2.3.2009 ve výši ………………………………………..    15 509,00 Kč

-          Fy Brněnské vodárny byly uhrazeny faktury:

-  za období 31.12.2008 – 6.4.2009 ve výši ………………….………     20 291,40 Kč

      -  za období 6.4.- 6.10.2009 ve výši …………………...…………………   41 659,80 Kč 

-  za období 6.10. – 31.12.2009 ve výši ……………………………….    22 502,00 Kč

      Celkem za rok 2009 ve výši …………………………..………………….    84 453,20 Kč

-          Fy E-ON byly uhrazeny náklady za venkovní osvětlení, závoru a společnou

televizní anténu za období:

-  1.1. – 1.4.2009  ve výši  …………………………..……………………..    2 486,55 Kč

-  2.4.- 31.12.2009 ve výši  ………………………..……………………….    6 637,75 Kč

Celkem za rok 2009 ve výši  ……………………..………………………..    9 124,30 Kč

-          Fond správy za rok 2009 byl navržen k čerpání ve výši pro:

-   pí. Chamrádovou …………………….………………………………….    7 000,- 

-   Ing. Rampla …………………………….....……………………………..    5 500,- 

-   p. Macharáčka ……………………………..…………………………….    4 500,-  

-   Ing. Chamráda (schválena částka za vedení účetní evidence) ……   6 000,-  

Celkem ……………………………………………………………………….23 000,-  

Tyto odměny podléhají zdanění FÚ Brno ve výši 15%.

 

 

5)    Informace o změnách vlastníků bytových jednotek

 

-          Od ledna 2010, po odchodu MUDr. Jánské z bytové jednotky č. 12,  bydlí rodina  

Slanařova a rovněž v bytové jednotce č. 10 bydlí jejich syn se snachou a rodinou.

-          Od dubna 2010 došlo ke změně vlastníka bytové jednotky na Mgr. Bednářovou po

      MUDr. Penkové, v této bytové jednotce bydlí syn Mgr. Bednářové pan Jaroslav Bartl.

 

6)    Úhrady nedoplatků

 

V roce 2009 bylo dosaženo uhrazení všech nedoplatků a to:

-          za p. Beránka uhradil nedoplatek ve výši 5 623 Kč Ing. Vítek

-          rovněž byl uhrazen nedoplatek Ing. Kubicou za rok 2006 v částce 503,- Kč.

 

7)    Různé

   

-          Upozorňujeme na termín úhrady nedoplatků hospodaření v roce 2009 do 30-ti dnů po

      obdržení vyúčtování, toto se tyká pouze jednoho vlastníka bytové jednotky

-          Upozorňujeme nové členy společenství o povinnosti úklidu sněhu před svými bytovými

jednotkami.

-          Upozorňujeme nové členy společenství (majitele psů) na zabránění volného pobíhání psů ve vnitrobloku a to s ohledem na zdraví děti, které si ve vnitrobloku hraji.

 

8)    Chtěla bych poděkovat všem vlastníkům za odklizení sněhu v letošní dlouhé zimě.    Rovněž děkujeme:

-          paní Vaňkové a paní Coufalové za iniciativní ostřihání vrby ve vnitrobloku,

-          paní Vařečkové a Ing. Spáčilovi za posekání trávy a

-          panu Macharáčkovi a panu Lokajovi za vyčerpání vody z vodovodní jímky.

      Současně žádáme spoluvlastníky o návrh zajištění opravy plotu k panu Dymákovi,  poškozeného v letošní dlouhé zimě.

 

9)    Na základě vlastní žádosti Ing. Rampla o uvolnění z výboru společenství bytových jednotek  je třeba doplnit  za Ing. Rampla nového člena výboru. Současně i tím děkujeme Ing. Ramplovi za jeho práci ve výboru společenství, kde se hlavně zasloužil o instalaci nového veřejného osvětlení a zajištění revize elektrického zařízení.

 

9)  Informace k požadavku fy REMO elektro Brno ve věci „Stavba – smyčka NN pro RD pana Nešpora 

 

Fy REMO elektro Brno nám z pověření fy E.ON Brno zaslala dne 16.2.2010 dopis s žádosti  o udělení souhlasu k připojení smyčky NN pro novostavbu RD p. Nešpora na rozvod NN k bytovým jednotkám našeho Společenství vlastníků a to umístěném v hloubce cca 1,2 m po našim parkovištěm. Dle výsledku společného jednání na místě, za účasti zástupce fy REMO elektro Brno a zástupců výboru Společenství (pí Chamrádové a Ing. Rampla) bylo dohodnuto hledání jiného napojení smyčky NN pro nevyjasněné problémy s parkováním na našem parkovišti v době provádění výkopových prací. Následně v této věci proběhlo jednání a šetření :

-          na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno – město k vyhotovení platné  kopie katastrální mapy naši parcely 99/32 k datu 13.4.2010

-          na Úřadu městské části Brno – Královo Pole , odboru územního a stavebního řízení s Ing. Janotovou k ujasnění průběhu hranice naší parcely 99/32 s městskou komunikací,

-          prohlídkou a konzultací na místě s panem starostou Brna – Útěchova,

-          na Magistrátu města Brna, odboru dopravy s Ing. Jahnovou k průběhu hranice naší parcely s městskou komunikaci, měření šířky ulice Adamovská (vozovky včetně obou chodníků

s výsledkem potvrzující průběh hranice našeho pozemku dle platné  kopie katastrální mapy naši parcely 99/32, kterým byl vyloučen údajný zelený pruh o šířce cca 1,5 m mezi obrubníkem chodníku a naší parcelou. Závěrem důvodu našeho zamítavého stanoviska, vyplývající z výhrad některých členů Společenství k rozkopání našeho parkoviště, bylo předáno dopisem na fy REMO elektro Brno s kopii pro Úřad městské části Brno – Královo Pole (Ing. Janotové z odboru územního a stavebního řízení) a fy E.ON Brno CR, Reg. Správa sítě VN, NN Brno (k rukám Ing. Miroslava Licka).

  

V Brně dne 28.6.2010

 

Zpracovala: Alena Chamrádová

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář